Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

4,9 tỷ dồng4,900,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 109

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

3,7 tỷ đồng3,700,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 75

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

3,45 tỷ đồng3,450,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 75

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

2,2 tỷ đồng2,200,000,000

Phòng tắm: 01m2: 43

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

2 tỷ đồng/căn2,000,000,000

Phòng tắm: 01m2: 35

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

4,6 tỷ đồng4,600,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 96

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

3,8 tỷ đồng3,800,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 75

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

3,8 tỷ đồng3,800,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 75

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

3,3 tỷ đồng3,300,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 75

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

3,2 tỷ đồng3,200,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 73

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước