Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

3,4 tỷ đồng3,400,000,000

Phòng ngủ: 01Phòng tắm: 01m2: 49

Căn hộ cao cấp

6 tháng trước

8,5 tỷ đồng8,500,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 100

Căn hộ cao cấp

6 tháng trước

5,1 tỷ đồng5,100,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 71

Căn hộ cao cấp

6 tháng trước

3,6 tỷ đồng3,600,000,000

Phòng ngủ: 01Phòng tắm: 01m2: 48

Căn hộ cao cấp

6 tháng trước

4,6 tỷ đồng4,600,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 75

Căn hộ cao cấp

6 tháng trước

6,2 tỷ đồng6,200,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 87

Căn hộ cao cấp

6 tháng trước

6,2 tỷ đông6,200,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 88

Căn hộ cao cấp

6 tháng trước

4,8 tỷ đồng4,800,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 62

Căn hộ cao cấp

6 tháng trước

8 tỷ đồng8,000,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 106

Căn hộ cao cấp

6 tháng trước

6,5 tỷ đồng6,500,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 87

Căn hộ cao cấp

6 tháng trước